تور اروپا تابستان 97

اطلاعات تماس

تلفن 02126705512
ایمیل artantravel@gmail.com

به

نام مدت اقامت توضيحات
اروپا شب

هتل‌ها

نام هتل خدمات هتل یک تختهدو تخته توضيحات

دور ایتالیا

B.B

3900000+2590EURO تومان 3900000+3890EURO تومان 8شب و 9روز : 2ﺷب ﻣﯾﻼن +1ﺷب وﻧﯾز+2ﺷب ﻓﻠوراﻧس+3ﺷب رم تاریخ حرکت : 29 اسفند

ایتالیا فرانسه

B.B

3900000+2990EURO تومان 3900000+4485EURO تومان 10 شب و 11 روز : 2ﺷب ﻣﯾﻼن +1ﺷب وﻧﯾز+2ﺷب ﻓﻠوراﻧس+2ﺷب رم+3شب پاریس تاریخ حرکت : 29 اسفند

ایتالیا اسپانیا فرانسه

B.B

4100000+2990EURO تومان 4100000+4485EURO تومان 9شب و 10روز : 3ﺷب رم+3ﺷب ﺑﺎرﺳﻠون+3ﺷب ﭘﺎرﯾس تاریخ حرکت : 1 فروردین

ایتالیا فرانسه هلند

B.B

4100000+2990EURO تومان 4100000+4485EURO تومان 9شب و 10روز : 2ﺷب ﻣﯾﻼن +2ﺷب وﻧﯾز+3ﺷب ﭘﺎرﯾس+2ﺷب آمستردام تاریخ حرکت : 3 فروردین

ایتالیا آلمان هلند

B.B

4100000+2990EURO تومان 4100000+4485EURO تومان 9شب و 10روز : 2ﺷب ﻣﯾﻼن +2ﺷب وﻧﯾز+3ﺷب ﺑرﻟﯾن+2ﺷب آمستردام تاریخ حرکت : 3 فروردین

ایتالیا اسپانیا فرانسه

B.B

4100000+2950EURO تومان 4100000+4430EURO تومان 10شب و 11روز : 2ﺷب ﻣﯾﻼن +2ﺷب وﻧﯾز +3ﺷب ﺑﺎرﺳﻠون +3ﺷب پاریس تاریخ حرکت : 7 فروردین

ایتالیا اسپانیا هلند

B.B

3900000+2890EURO تومان 3900000+4335EURO تومان 9شب و 10روز : 2ﺷب ﻣﯾﻼن +2ﺷب وﻧﯾز +3ﺷب ﺑﺎرﺳﻠون +2ﺷب آﻣﺳﺗردام تاریخ حرکت : 7 فروردین

ایتالیا فرانسه

B.B

3900000+2590EURO تومان 3900000+3890EURO تومان 7شب و 8روز : 2ﺷب ﻣﯾﻼن +2ﺷب وﻧﯾز+3ﺷب ﭘﺎرﯾس تاریخ حرکت : 10 فروردین

دور ایتالیا

B.B

3900000+2090EURO تومان 3900000+3140EURO تومان 8شب و 9روز : 2ﺷب ﻣﯾﻼن +2ﺷب وﻧﯾز+1ﺷب ﻓﻠوراﻧس+2ﺷب رم تاریخ حرکت : 10 فروردین

اطلاعات تور

از تهران
نوع سفر هوایی - ایران ایر
قیمت از 3,900,000 تومان + 2090یورو
تاریخ تاریخ شروع تور : 5 خرداد 1397 ، تاریخ پایان تور : 10 مهر 1397
مدارک لازم -کلیه اسنادمالی اصل وکپی (پرینت گردش حساب 3 ماهه اخیرباحداقل مانده بالای40 میلیون تومان برای هر نفر + نامه تمکن مالی از بانک به انگلیسی)
-کلیه اسنادشغلی اصل وکپی (روزنامه رسمی، اساسنامه،پروانه کسب،گواهی اشتغال به کار+ تاییدیه بیمه تامین اجتماعی، گواهی اشتغال به تحصیل و ...) (دار الترجمه رسمی)
-کلیه اسنادملکی اصل وکپی به زبان لاتین (دار الترجمه رسمی)
-کپی از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل شناسنامه (دار الترجمه رسمی)
-2 قطعه عکس (4x3) رنگی پشت زمینه سفید،تمام رخ، جدید
-اصل پاسپورت باحداقل 7 ماه اعتباراززمان سفر + کپی پاسپورت ازصفحه ماقبل از1تا5 و کپی ویزاهای قبل
- ﺿﻣﺎﻧت ﻧﺎمه ﺑﺎﻧﮑﯽ (ﺣداﻗل30 ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن)
(برای ﮐودﮐﺎن زﯾر 18ﺳﺎل که ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ﻣﺳﺎﻓرت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد رﺿﺎﯾﺗﻧﺎمه ﻣﺣﺿری ﻧﯾﺎز اﺳت)
خدمات آژانس ﺑﻠﯾط رﻓت و ﺑرﮔﺷت اﯾران اﯾر و داﺧﻠﯽ اروﭘﺎ ، اﺧذ وﯾزاﺷﻧﮕن ، ﺑﯾمه ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ، اﻗﺎﻣت در هتل 4 ﺳﺗﺎره ﺑﺎ ﺻﺑﺣﺎنه ، ﺗراﻧﺳﻔر ﻓرودﮔﺎهی ،ﺑﺎزدﯾد ازﺟﺎذبه های ﺗورﯾﺳﺗﯽ طﺑق ﺳﻔرﻧﺎمه،ورودیه ﻣﺣل های ﻗﺎﺑل ﺑﺎزدﯾد و ﺑﯾن راهی،راهنمای ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن
توضيحات نرخ کودک زیر 2 سال: 1.500.000 تومان