تور هنگ کنگ+ماکائو نوروز 1400

ناممدت اقامتتوضیحات
هنگ کنگ 4 شب با آرتان لوکس سفر کنید!
ماکائو 3 شب آژانس آرتان مجری مستقیم تور هنگ کنگ ماکائو

هتل ها

نام هتلخدمات هتلتوضیحات
B.B

B.B

850$+3/790/000 تومان 1190$+3/790/000 تومان
B.B

B.B

1050$+3/790/000 تومان 1590$+3/790/000 تومان
B.B

B.B

1250$+3/790/000 تومان 2050$+3/790/000 تومان TOP
B.B

B.B

1590$+3/790/000 تومان 2390$+3/790/000 تومان DELUX

اطلاعات تور

تاریخ شروع تور

تاریخ پایان تور

مدارک مورد نیاز

1 - اﺳﮑﻦ رﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 7 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر 2 - دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ جدید 3 - ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻻر و زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺪام و ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﺗﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه 4 - ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ 5 - ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻔﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎر آﺑﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻣﻀﺎء ﺷﻮد

خدمات تور

بلیت رفت برگشت قطرایرویز / امارات + اقامت با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی + کلیه مسیرها + لیدر تور + بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ پرواز بر اساس پایین ترین کلاس پروازي میباشد.
بستن منو