تور هنگ کنگ+ماکائو تابستان

اطلاعات تماس

تلفن 02188738110
ایمیل artantravel@gmail.com

به

نام مدت اقامت توضيحات
هنگ کنگ 4 شب با آرتان لوکس سفر کنید !!
ماکائو 3 شب آژانس آرتان مجری مستقیم تور هنگ کنگ ماکائو

هتل‌ها

نام هتل خدمات هتل دو تختهیک تخته توضيحات

ROYAL VIEW

REGENCY ART

B.B

B.B

850$+3/790/000 تومان 1190$+3/790/000 تومان

HARBOUR GRAND KOWLOON

SHERATON MACAU

B.B

B.B

1050$+3/790/000 تومان 1590$+3/790/000 تومان

INTERCONTINENTAL GRAND STANFORD

VENETIAN

B.B

B.B

1250$+3/790/000 تومان 2050$+3/790/000 تومان TOP

KOWLOON SHANGRILA

GALAXY / VENETIANN

B.B

B.B

1590$+3/790/000 تومان 2390$+3/790/000 تومان DELUX

اطلاعات تور

از
نوع سفر هوایی - قطر ایرویز - امارات
قیمت از 3,790,000 تومان + 850 دلار
تاریخ تاریخ شروع تور : 5 تیر 1397 ، تاریخ پایان تور : 31 شهریور 1397
مدارک لازم ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺻﺪور وﯾﺰا:
1 - اﺳﮑﻦ رﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 7 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر
2 - دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ جدید
3 - ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻻر و زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺪام و ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﺗﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
4 - ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ
5 - ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻔﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎر آﺑﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻣﻀﺎء ﺷﻮد
خدمات آژانس خدمات : بلیت رفت برگشت قطرایرویز / امارات + اقامت با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی + کلیه مسیرها + لیدر تور + بیمه مسافرتی
توضيحات 1. نرخ پرواز بر اساس پایین ترین کلاس پروازي میباشد .