تور هنگ کنگ+ویتنام نوروز ۹۹

نام مدت اقامت توضیحات
هنگ کنگ 4 شب با آرتان لوکس سفر کنید !!
ویتنام هوشیمینه 3 شب آژانس آرتان مجری مستقیم تور هنگ کنگ + ویتنام.

هتل ها

نام هتل خدمات هتل دو تخته یک تخته توضیحات
B.B

B.B

950$+5/290/000 تومان 1195$+5/290/000 تومان مجری مستقیم تور هنگ کنگ ویتنام
B.B

B.B

1120$+5/290/000 تومان 1655$+5/290/000 تومان مجری مستقیم تور هنگ کنگ هوشیمینه
B.B

B.B

1290$+5/290/000 تومان 1790$+5/290/000 تومان مجری مستقیم تور ویتنام + هنگ کنگ
B.B

B.B

1450$+5/290/000 تومان 1980$+5/290/000 تومان مجری مستقیم تور ترکیبی هنگ کنگ + ویتنام

اطلاعات تور

تاریخ شروع تور

تاریخ پایان تور

مدارک مورد نیاز

1 - اﺳﮑﻦ رﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 7 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر 2 - دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ جدید 3 - ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻻر و زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺪام و ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﺗﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه 4 - ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ 5 - ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻔﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎر آﺑﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻣﻀﺎء ﺷﻮد

خدمات تور

بلیت رفت برگشت + اقامت با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی + کلیه مسیرها + لیدر تور + ویزا هنگ کنگ+بیمه مسافرتی ویزای کشور ویتنام با پرداخت مبلغ حدودا 30 دلار توسط مسافرین در فرودگاه صادر میگردد.

توضیحات

آرتان مجری مستقیم تور هنگ کنگ + ویتنام نرخ پرواز بر اساس پایین ترین کلاس پروازي میباشد . در صورت درخواست با پرواز قطرایرویز و امارات پکیج اضافه میشود.
بستن منو